išginti

išginti
2 išgìnti, ìšgina, išgýnė tr. 1. ginčijant ką nors laimėti: Aš išgýniau, kad mūs Lp. | refl.: Pisorius išsigýnė pinigų BM32. 2. refl. atsiginti: Baisiai piktas šuva – vos išsigýniau Rs. 3. refl. atremti kaltinimą, neprisipažinti kaltu esant: Kai prispirs klausinėti, tai nebeišsigìnsi (reiks prisipažinti) Jnšk. Užkūrė pačią rakto, bet pati išsigynė, kad raktą pametus BsPII313. 4. išsaugoti puodą, kad neišbėgtų virdamas: Ė, negalėjai išgìnt, visi gerumai nubėgo! Rs. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išginti — išgiñti vksm. Išgiñk galvijùs į ganỹklą, žąsi̇̀s į laũką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išginti — 1 išgiñti, ìšgena, ìšginė tr. 1. išvaryti: Mano tėvui tai kančia buvo, kad okupantai išgindavo visą kaimą prie tiltų, prie plentų [taisymo] P.Cvir. Vienus nugalabijo, kitus iš savo žemės išginė M. Valanč. | prk.: Rugiai išgena žoles iš dirvos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgintiniai — išgintìniai sm. pl. ? (2) kiaušiniai, kuriuos piemeniui duoda dovanų pirmą kartą pavasarį išginus laukan ganyti: Ar davė tau išgintìnių? Užp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbruižti — išbrùižti tr. išvaryti, išginti: Išbrùišu iš namų už tokius darbus Vvr. Vaikus išbrùižiau iš daržo Grg. Vagį išbrùižti iš miesto, t. y. išginti J. bruižti; apibruižti; atbruižti; išbruižti; pabruižti; parbruižti; subruižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaryti — 1 išvaryti K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ; SD1200, SD411, H, H159, R44,49, MŽ59, D.Pošk, N, M, L 1. KŽ, DŽ1, Krs, Kvr, Jdp, Kur, Pnm, Ps, Mšk, Krš, Sd, Žlb priversti išeiti, išbėgti, išskristi (ppr. iš vienos vietos ar patalpos į kitą): Visi žmonės išvãro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvaryti — 1 apvaryti tr. 1. N, K, L, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1 varant, genant priversti apeiti ar apibėgti aplink: Aplinkui varyti, apvaryti, apvyti LL129. Apvaryk gyvuolius aplinkuo pelkę, t. y. nevaryk stačiai J. Gyvulius apvãrė aplinkun DrskŽ. Ar devyni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”